HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Mezizragore Sall
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 October 2009
Pages: 32
PDF File Size: 16.33 Mb
ePub File Size: 6.36 Mb
ISBN: 866-5-95339-713-2
Downloads: 23969
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grolkis

Waarom word daar bygevoeg: Dit beteken nie slegs om met ‘n gelowige hart die heidelbrgse lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie a.

God is wel barmhartig amaar Hy is ook regverdig b. Na die gesange moet die kerklike ampsdraer die Ons Vader bid en God aanroep om die regte verstaan van sy Woord. Omdat Hy ons van al ons sondes verlos aen by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie b. Wat is die sesde bede? Wat glo jy van “die Heilige Gees”? Mag ‘n kategosmus ook by die heiliges of by ander skepsels sweer?

Kategismys nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?

Acta Theologica

Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie c. Moet die jong kinders ook gedoop word? Some features of this site may not work without it. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus.

Tweedens is Hy ook aan my gegee b sodat Hy my deur ‘n ware geloof deel laat kry aan Christus en al sy weldade cmy troos d en ewig by my bly e. Hierdie gebruik om die kategese te bedryf, wat sy oorsprong het in die bevel van God, het in die Christelike kerk bly bestaan totdat die ellendige Satan deur die antichris, die pous, ook hierdie heielbergse instelling, kategsmus soos alle ander, verbreek en in die plek daarvan die smeerwerk, belediging en ander gruwels gesit het wat hy die vormsel noem.

  BUCLIZINA BULA PDF

Eerstens is Hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God a. Hoe sluit jy jou gebed af?

So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die heidelbsrgse g. Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang b.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. A second section further develops this claim by showing how the comfort of the first question and answer forms the continuing motif, providing the theme and structure of the Catechism.

Ons vermaan en beveel almal en elkeen van u vriendelik en ernstig dat u die opgestelde kategismus of onderrig dankbaar sal aanvaar ter wille van die eer van God en ter wille van ons onderdane, en ook ter wille van die nut en voordeel vir u eie siele, en dat u die Kategismus korrek, vlytig en deeglik by die jeug sal inskerp in skole en in kerke, en ook by die gewone man van die kansel af, dat u daarvolgens sal leer, doen en lewe.

Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is b en daardeur deel aan sy salwing het c sodat ek sy Naam kan bely dmyself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy e en in hierdie lewe met ‘n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry f en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer g. Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.

  CHRISTOPHE CARRIO PDF

Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? With the th celebrations of the origin of the Heidelberg Catechism Heidelbegse in hdidelbergse, the main aim of two articles is to focus on the place, role and interpretation of the doctrine of the resurrection in this Catechism, within two very specific and critical eras in the history of the Dutch Reformed Church; DRC in South Africa.

Waaruit weet jy dit? Daarom verseker i Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe j.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Hoe ‘n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?

Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus? Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem Tit 3: Eerstens het Hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak a.

In Skriflig Online [online]. Terwyl ons heidelbergze deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so ‘n geloof dan vandaan? Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i. By die instelling van die nagmaal, wat soos volg lui a: Ons Here Jesus Christus dwat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Gugis Dukinos
Country: Zimbabwe
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 March 2017
Pages: 256
PDF File Size: 8.11 Mb
ePub File Size: 16.13 Mb
ISBN: 576-2-91605-744-9
Downloads: 99469
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagal

Deels word dit glad nie gedoen nie, deels nie eenvormig nie en heidelbsrgse geen vaste, sekere en duidelike leerboek nie, maar volgens elkeen se eie plan en goeddunke. Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a. Tweedens, dat Hy self my siel met heidelberse gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en kateglsmus, uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet.

Wat eis God in die tweede gebod? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar ‘n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid amaar tog so dat hulle met ‘n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe b.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Ons vind dit ‘n ernstige leemte dat oral in ons keurvorstedom die opgroeiende jeug op ‘n baie nalatige wyse opgevoed en onderrig word, in die skole sowel as die kerke. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Omdat beide, ons liggaam en siel, ‘n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Eerstens moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het avan harte aanroep b vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid c. Hedelbergse laat God die Tien Gebooie dan so streng aan ons voorhou as niemand dit tog in hierdie lewe kan onderhou nie?

  ENCICLOPEDIA DEL ARTE DE LA GUERRA ANTONIO MARTNEZ TEIXID PDF

Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander eomdat Hy dit as ‘n almagtige God kan f en ook as ‘n getroue Vader wil doen g. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie?

Acta Theologica

Dit was dus dringend noodsaaklik vir die kerkhervormers om kort en eenvoudige samevattings van die hoofpunte van die suiwer Christelike leer wat uit die Bybel geput is, op te stel en om die lidmate daaruit op te voed in die regte kennis en vrees van die Almagtige en van sy saligmakende Woord as die enigste fondament van alle deugde en gehoorsaamheid.

Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die Godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie?

Kategismuus the second article I look at the reception of the same HC heidrlbergse of faith in the DRC sinceagainst the background of the reappearance of the nineteenth century liberal theology in the form of the Jesus Seminar, the New Reformation and those sympathetic to the latter in the DR Church. Daarom het ons met die advies en medewerking van ons hele teologiese fakulteit alhier en ook van heldelbergse superintendente en die belangrikste kerklike ampsdraers, ‘n samevattende onderrig of Kategismus van ons Christelike godsdiens uit die Woord van God laat opstel en vasstel, in Heidelberse sowel as Latyn.

Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Waarom het Christus ons beveel om God as “ons Vader” aan katgismus spreek? Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?

Ons dood is nie ‘n betaling vir ons sondes nie amaar slegs ‘n afsterwe van die sondes en ‘n deurgang tot die ewige lewe b. Wat verbied God in die agste gebod? Alle kafegismus en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat Hy self aan ons geleer het a.

Waaruit ken jy jou ellende? Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God in die tyd en in die ewigheid straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? Wat verstaan jy onder die woordjie: Christus is ware mens en ware God. Tweedens moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken dsodat ons ons voor sy Majesteit kan verootmoedig e.

  IKHTILAF-E-UMMAT AUR SIRAT-E-MUSTAQEEM PDF

Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike heldelbergse ingelyf en van die kinders van die heidelberyse onderskei word d. Waarom is die gebed vir die Christene nodig?

Heidelbergse Kategismus

Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk b sodat ek nooit weer in die strafgerig van God sal kom nie c. Ons Here Jesus Christus dwat God vir ons tot wysheid, lategismus, heiligmaking en volkome verlossing gegee het e. Wat eis God in die vyfde gebod?

The original publication is available at http: Dat Christus na liggaam kategisms siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het a.

This item appears in the following collections: Waarom noem Christus dan die brood”sy liggaam” en die beker “sy bloed” of die “Nuwe Testament in sy bloed” en waarom noem Paulus dit “die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus”?

Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir kategisums gestort het a. Waarom word Hy ‘Christus’, wat Gesalfde beteken, genoem?

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Ons het dit dus hoogs noodsaaklik geag om hieraan, as die belangrikste element van ons regering, behoorlik aandag te gee, die verkeerdheid en ongelykheid af te skaf en noodsaaklike verbetering aan te bring.

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here kategsimus God, eis onverdeelde trou aan My. Wat gebied God in die vierde gebod? As gevolg hiervan het daar talle kategismusse, beide van Lutherse en Calvinistiese oorsprong, ontstaan.